Земетресение

Земетресение
Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони с възможен максимален магнитуд седма степен по Рихтер са: Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.
При земетресение от 8-ма степен по скалата на МШК- 64 организацията на долекарската помощ трябва да е много стриктна.В болничния комплекс ще се създаде сложна обстановка съпроводена от много жертви, разрушения и аварии.
І.Управлението на долекарската помощ в спасител-ните работи трябва да бъде разделено на няколко етапа.
1.Извличане, откопанане и разкриване на затру-паните под развалините хора.
2.Оказване на първа медицинска помощ на пострадалите.
3.Ликвидиране на аварии по ел.захранването и водопровода.
4.Ранените и болните се настаняват в болницата.
5. Останалото без подслон население се извежда от пострадалия район в други селища като им се осигурява топла храна и вода.
ІІ.Длъжностните лица са длъжни да:
1.До час +3 да се събере точна информация за степента на разрушенията.
2.Да се оповестят съседните кметства и областта.
3.Докладване през 20 мин.
4. Да се оповести РИОКОЗ и ДВСК да вземат проби от хранителните продукти и водата.
5. Специалистът по енергоснабдяване до час +3 да изясни състоянието на енергийната мрежа и да започне възстановяване на повредите и организира осветление на застрашените обекти.
6.Да се организира лекарската помощ на пострадалите от земетресението като се разгърне ОМО по възможност, ако няма разрушения в болницата, помощта да се оказва в нея.
7.Специалист по „ВИК” да подсигури питейна вода за населението до час +4 и пристъпи към възстановяване на авариите.
ІІІ.Оповестяване и привеждане в готовност:
За начало на оповестяването на органите за управление при силно земетресение се счита времето на затихване на силния земен трус.Решение за обявяване на бедствено положение и за провеждане на спасителни работи на територията на болничния комплекс се взема от Управителя след разрешение от Кмета на Общината.
Оповестяване на застрашеното население се извършва от дежурния, Националните БНТ и БНР, местен радиовъзел. Използва се следния текст: „Внимание,Внимание в ..............часа на.......... на територията на болницата възниква земетресение .................степен по скалата на МШК 64 (Рихтер). Запазете спокойствие.Паниката е лош съветник. Вземете със себе си топли дрехи, вещи от първа необходимост, ценни книжа и документи, загасете печките и електроуредите. Напуснете жилището като го заключите. Отдалечете се от сградата на разстояние не по малко от височината й. Не стойте до ел.стълбове и големи дървета.Завръщането в жилищата може да стане само след съобщение от щаба за Гражданска защита, съобщение от БНР и БНТ и местен радиовъзел.
ІV.Организация и провеждане на спасителни дейности.
При възникване на силни земетресения не се чакат сигнали за оповестяване, а ръководните органи заемат веднага работните си места.
Населението се съсредоточава на безопасни места(площади, паркове).
До час +2 Управителя заслушва оценките и предложенията на специалистите по създадената обстановка и поставя задачи.
Формированията се включват незабавно в работа по извършване на спасителни работи и оказване на първа помощ на пострадалите.
Населението от застрашените блокове се евакуира на незастрашени места.
V. Управление, осигуряване на мероприятия:
-Разузнаване:
Организира се и се води с цел своевременно осигуряване на достоверна информация за обстановката, необходима за вземане на правилни решения за защита на населението и за организиране и провеждане на спасителни работи.
-Основни задачи на разузнаването:
Уточняване границата на бедствието и решаващото направление на разпространения на отровни вещества.
Организиране на непрекъснато наблюдение за изясняване състоянието на района.
Да се разузнаят удобни места за оказване помощ на пострадалите.
Да се уточни състоянието на водоизточниците и възможностите за тяхното използване за питейна вода и други нужди.
VІ.Инжинерно осигуряване:
Целта на инжинерното осигуряване е да се създаде условие за провеждане на спасителни и аварийни дейности в района на бедствието.Задачите на инжинерното осигуряване са разкриване на затрупани хора и тяхното извличане от района на бедствието, укрепване на конструкции, осигуряване на ел.енергия и вода.
По данни на инжинерното осигуряване и разузнаване ще се определи характера и степента на разрушенията на сградите и съоръженията.
VІ.Химическо осигуряване
Целта на химическото осигуряване е да не се допуска поражения на личния състав при работа в условия на бедствия и се запази жизнеспособността на цялото население.
Целта на химическото разузнаване е следната:
Непрекъснато водене в състава и формированията и дегазация на месността.
VІІ.Противопожарно осигуряване:
Целта на противопожарното осигуряване е чрез профилактика да не се допуснат масови пожари, а при възникване на такива да се ограничат и сведат до минимум загубите на населението.
Задачите на противопожарното осигуряване:
-определяне степента на опасност за хората намиращи се в горящите сгради и посочва начина на спасяването им.
-уточняват се необходимите сили и средства за потушаване на пожара.
VІІІ.Осигуряване на обществен ред и сигурност:
Организира се с цел охрана на личното и обществено имущество, отцепване на района.
Задачи:
-усилена охрана на ройоните и обектите
-охрана на разрушени жилища
-водене борба с безредието, бандитизъм и мародерството
ІХ.Задачи на медицинското осигуряване
-оказване първа медицинска помощ на пострадалите
-предотвратяване разпространяване на епидемии.
-контрол върху хранителните продукти и водоснабдяването.
-санитарен контрол върху населението
-санитарен контрол при погребване на загинали хо-ра.
Х.Транспортно осигуряване:
Транспортното осигуряване се извършва с цел извозване на формирования, участващи в спасителните работи и за изпълнение задачите на евакуация
-извозване на населението от пострадалия район ( деца, стари хора, бременни жени).
-осигуряване на транспорт за погребални услуги.

Няма коментари:

Публикуване на коментар